බ්රෝ ප්‍රොෆයිල් එක

ඔබ සතුව ඇති බ්රෝ පොයින්ට්ස් ගනණ    බලන්න ලොග් වෙන්න .ඔබේ බ්රෝ පොයින්ට්ස් විස්තර

ඔබ සතුව ඇති බ්රෝ පොයින්ට්ස් ගනණ බලන්න ලොග් වෙන්න යි. පේපෑල් හරහා මිලදී ගන්න අවශ්‍යය බ්රෝ පොයින්ට්ස් ගනණ පහලින් තොරා ක්ලික් කරන්න.(1$=200 බ්රෝපොයින්ට්ස්)

මිලදී නොගෙන බ්රෝ පොයින්ට්ස් ලබාගතහැකි විදිය.
බ්රෝ පොයින්ට්ස් ලැබිමට කටයුතු බ්රෝ පොයින්ට්ස් උපරිමය
බ්රෝ ඉන්ෆෝ වල රෙජිස්ටර් උනාට බ්රෝ පොයින්ට්ස් 10 -
බ්රෝ ඉන්ෆෝ සයිට් එකට ආවට බ්රෝ පොයින්ට්ස් 2 -
අනුමත කල කමෙන්ට් වලට බ්රෝ පොයින්ට්ස් 1 -
බ්රෝ ඉන්ෆො ප්‍රඩක්ට් රිවීව් කරපු නිසා බ්රෝ පොයින්ට්ස් 2 උපරිමය එකවරයි මුලු එකතුවම
පොස්ට් කියෙව්වට බ්රෝ පොයින්ට්ස් 2 උපරිමය එකවරයි එක් දවසකට
බ්රෝ පොයින්ට්ස් for logging in 1 උපරිමය එකවරයි එක් දවසකට
බ්රෝ පොයින්ට්ස් for submitting form 10 උපරිමය එකවරයි මුලු එකතුවම

ඔබ සතුව බ්රෝ පොයින්ට්ස් කූපන් කොඩ් එකක් තියෙනවා නම් පහල ඇතුලත් කරන්න.

ලොග් වෙන්න

ඔබේ බ්රෝ රෑන්ක් එක

ඔබේ දිනු බැජ්

ඔබට ලබාගත හැකි රෑනක්
බ්රෝ රැන්ක් ෆයිව් 301 – 999 බ්රෝ රැන්ක් ෆෝර් 151 – 300 බ්රෝ රැන්ක් ත්‍රී 61 – 150 බ්රෝ රැන්ක් ටූ 21 – 60 බ්රෝ රැන්ක් වන් 0 – 20
ලබාගත හැකි සියලු බැජ්
ස්ථානය නම බ්රෝ පොයින්ට්ස් ගනණ
1 ඇඩ්මින් බ්රෝ 3,204
2 Dasith perera 319
3 thusharadr6 281
4 aashashikalakshan 246
5 Jeffry Yohan Cool 243
6 Naween Yasas 242
7 elvinomangotango 228
8 Tharindu Madushanka 221
9 Kavinda Dasanayaka 220
10 Pragna Jayathilake 218
11 Harindu Chathuranga Rodrigo 214
12 svidumc994 213
13 KAvindu Kahatapitiya 213
14 Matheesha Bhanu 210
15 Brayan Jayakody 204
16 Ranmal Pushpakumara 204
17 Mithun Madushan 198
18 Kalana Wasuka 196
19 Akila Ravisanka 194
20 Hasitha Athapaththu 188
21 Navodh Piyasanka 186
22 Sameera Lakshan 184
23 Samith Sandaruwan Weerakkody 182
24 thenukadinu 176
25 Nilanga Bandara 154