අනුග්‍රාහකත්වය


දැන්වීම් මැනේජර්

අලුතින් දැන්වීම් නොමිලේ පලකරන්න,පලකල දැන්වීම් වෙනස් කරන්න,ෆලො කරන දැන්වීම් නැවත බලන්න,අවලන්ගු උන දැන්වීම් නැවත පලකරන්න,දැන්වීම් බලන්න

ටිකට් මැනේජර්

අලුතින් බ්රෝඉන්ෆෝ ශොප් එකේ තියෙන ටිකට් ගන්න,ඔබේ ටිකට් ප්‍රොෆයිල් එක වෙනස් කරන්න,ගත්ත ටිකට් ගැන විස්තර බලන්න,බ්රෝ පොයින්ට්ස් මිලදී ගන්න.

error: මෙය broinfo.com වෙබ් අඩවිය සතු බුද්ධිමය දේපලකි. අවසරයකින් තොරව කොපි කිරිම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්.