අනුග්‍රාහකත්වය
මුල් පිටුව කතුවරුන් ලිපිය ලිව්වේ අලුත් ඇඩ්මින්

අලුත් ඇඩ්මින්

5 ලිපි 1 කමෙන්ට්ස්
error: මෙය broinfo.com වෙබ් අඩවිය සතු බුද්ධිමය දේපලකි. අවසරයකින් තොරව කොපි කිරිම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්.